វេតិកាជនចំណាកស្រុកអាស៊ី ទម្រង់សំរាប់ដាក់ពាក្យបណ្តឹងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ព័ត៌មានជនរងគ្រោះ

  • ឯកសារភ្ជាប់

    Disclaimer:

    សំណុំបែបបទនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធរណេតនេះ គឺជាយន្តការបញ្ជូនពាក្យបណ្តឹងដែលបានបង្កើតឡើងដោយ វេទិកាពលករទេសន្ដប្រវេសន៍នៅអាស៊ី និងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន និងឯកសារស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ (HURIDOCS) ដែលដើមឡើយធ្វើឡើងសម្រាប់ការតស៊ូមតិដោយផ្អែកលើភស្តុតាង។ សូមមេត្តាផ្តល់ពេលវេលាឱ្យយើង ២៤ ទៅ ៤៨ ម៉ោងដើម្បីបញ្ជូនករណីរបស់អ្នកទៅបណ្តាញអង្គការ និងដៃគូរបស់យើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកនៅដែលមានវិបត្តិ ផ្តល់ជូនសេវាសង្គមនិងជំនួយផ្លូវច្បាប់ ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករចំណាកស្រុកនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេ។