ආසියාවේ සංක‍්‍රමණික සංසදය මාර්ගගත පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමේ පෝරමය

වින්දිතයින්ගේ තොරතුරු

  • ඇමුණුම්

    Disclaimer:

    මෙම මාර්ගගත පැමිණිලි පෝරමය ආසියාවේ සංක‍්‍රමණික සංසදය (MFA) සහ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් තොරතුරු හා වාර්තාකිරීමේ ආයතනය (HURIDOCS) විසින් සාක්ෂි මත පදනම් කරගත් අධිවාචනය සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද පැමිණිලි යොමු කිරීමේ යාන්ත‍්‍රණයකි. කරුණාකර, ඔබගේ නඩුව අපගේ සංවිධානාත්මක ජාල සහ හවුල්කරුවන් වෙත යොමු කිරීමට කාරුණිකව අපට පැය 24 ත් 48 ත් අතර කාලයක් ලබා දෙන්න. විපතටපත් සංක‍්‍රමණික ශ‍්‍රමිකයන් ඉන් මුදවා ගැනීමට සමාජීය හා නීති සේවා සැපයීම සහ සංක‍්‍රමණික සේවකයින්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කැපවිසිටින