ஆசிய புலன்பெயர்வோர் மன்றம் (MFA)இணைய வழி புகார் சமர்ப்பிக்கும் படிவம்

பாதிக்கப்பட்டவரைப் பற்றிய தகவல்

  • இணைப்புகள்

    Disclaimer:

    இந்த ஆன்லைன் புகார் படிவம் மைக்ரன்ட் போரம் இன் ஏசியா (MFA) மற்றும் சர்வதேச மனித உரிமைகள் தகவல் மற்றும் ஆவண அமைப்புகள், (Migrant Forum in Asia (MFA) மற்றும் Human Rights Information and Documentation Systems, International (HURIDOCS) ஆகியோரால் ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட பரி;நதுரைக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புகார் பரிந்துரைப்பு பொறிமுறையாகும், தயவுசெய்து, நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ள புலம்பெயர்ந்தோரை மீட்பதற்கும், சமூக மற்றும் சட்ட சேவைகளை வழங்குவதற்கும், புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் உரிமைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் தளத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட எங்கள் நிறுவனத்தின் வலையமைப்புகள் மற்றும் கூட்டாளர்களிடம் உங்களுக்கு நேரிட்டதைக் குறித்துப் பேச எங்களுக்கு 24 முதல் 48 மணிநேரம் நேரம் கொடுங்கள்.