แบบฟอร์ม Migrant Forum in Asia สำหรับการร้องเรียนออนไลน์

ข้อมูลผู้เสียหาย

  • เอกสารแนบ

    Disclaimer:

    แบบฟอร์มการร้องเรียนออนไลน์เป็นกลไกการส่งต่อข้อร้องเรียนที่พัฒนาขึ้นโดย (Migrant Forum in Asia (MFA) และ Human Rights Information and Documentation Systems, International (HURIDOCS) เพื่อใช้สำหรับการรณรงค์โดยยึดข้อมูลหลักฐาน กรุณาให้เวลาเรา 24-48 ชั่วโมง ในการส่งต่อการร้องเรียนของคุณไปยังองค์กรในเครือข่ายของเราที่ทำงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในภาวะวิกฤติ องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและสังคม ตลอดจนส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติและครอบครัว